Aktivity nášho útulku

( Aktualizovať túto stránku )


Aktivity nášho útulku v roku 2012
Aktivity nášho útulku v roku 2013
Aktivity nášho útulku v roku 2014
Aktivity nášho útulku v roku 2015
Aktivity nášho útulku v roku 2016
Aktivity nášho útulku v roku 2017
Aktivity nášho útulku v roku 2018
Aktivity nášho útulku v roku 2019

Aktivity nášho útulku v roku 2020

November

V úvode mesiaca novembra sme si pripomenuli sviatok Všetkých svätých, ktorý je oslavou tých, ktorí nás vo svätosti života predišli do neba, ktorí vo večnosti zažívajú Božiu slávu a lásku, pretože žili svoj život v plnej odovzdanosti Bohu. Svoje životné charizmy a talenty sa snažili rozvíjať a znásobiť, aby ich mohli dať do služby blížnym. Aj oni prechádzali rôznymi skúškami a čelili pokušeniam počas ich pozemskej púte, ale aj napriek ťažkostiam života s veľkou oddanosťou, odvahou, vernosťou a vytrvalosťou kráčali v Ježišových šľapajach a žili svoj život podľa evanjeliových právd. Ich životný postoj nám dodáva odvahu prijať a nasledovať Božiu výzvu a kráčať tak cestou plnenia Božej vôle. Krása života svätých, ozdobená čnosťami je pre nás impulzom k horlivejšiemu pestovaniu duchovného života a k otvoreniu sa pôsobenia Ducha sv. V tomto je nám veľkým príkladom náš patrón sv. František z Assisi, ktorý nás aj dnes povzbudzuje svojimi skutkami lásky, milosrdenstva a pomoci blížnym, aby sme im otvorili svoje srdce a videli v nich Pána Ježiša. Preto aj my v Dome sv. Františka sa snažíme prinášať svetlo druhým a žiariť pre Božiu lásku. V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (Dušičky) sme si modlitbami za duše zosnulých uctili tých, ktorí v očistci očakávajú naše obety a pomoc, aby získali úplné odpustky a uzreli Božiu slávu a večnú radosť v nebi. Sviatok Obetovania Panny Márie 21. novembra každému z nás pripomenul, že Panna Mária je naším vzorom služby a obety. Je to pre nás výzva k pravej kresťanskej obete, službe iným a k vyproseniu požehnania pre naše diela i pre celý svet. Korunou liturgického roka je slávnosť Krista Kráľa, ktorou sme oslávili Kristovo mystické telo a tým je samotná Cirkev. Preto sme aj my pozvali Pána Ježiša do našich sŕdc, aby v nich vládol a riadil náš život v pravde a láske, aby bol Pánom nášho života.

Zámerom terapeutických aktivít v oblasti terapie prácou je u klientov vytvorenie nového systému hodnôt, prijatie zodpovednosti za svoje konanie, rozvoj asertívnych schopností, motivácia na zmenu životného štýlu, rozvoj samostatnosti a vízia novej životnej perspektívy. Prínosom našej terapeutickej komunity je to, že klienti s podobnými problémami si dokážu účinne pomáhať tým, že si poskytujú vzájomnú podporu, učia sa jeden od druhého, hodnotia sa navzájom. Vedieme ich k aktívnej účasti na všetkých aktivitách a režime zariadenia, na dodržiavaní pravidiel a zásad. Sú si vedomí toho, že nemôžu byť len pasívnymi prijímateľmi terapeutických snažení a činností, ale sa musia sami aktívne, samostatne a so záujmom podieľať na vlastnej terapii. Pravidelnou dennou starostlivosťou o domáce a hospodárske zvieratá (sliepky, králiky, ovce a kozy), ich kŕmením, prípravou potravy a čistením prístreškov dochádza u našich klientov k vzbudeniu záujmu o prácu a k zvýšeniu ich sebavedomia a sebahodnotenia. Pracovná terapia pozostávala z upratovacích prác, údržby Domu sv. Františka, prác v exteriéri – úprava dvora, záhrady, čistenie chodníkov, vývoz odpadu, hrabanie opadnutého lístia. Klienti sa venovali aj starostlivosti o kláštorné nádvorie a poskytli svoju pomoc aj pri upratovaní minoritského chrámu Ducha sv. Venovali sme sa aj štiepaniu palivového dreva a jeho dokladaniu do kotolne za účelom vykurovania objektu. Naše aktivity v rámci brigádnickej činnosti boli zamerané aj na pomoc súkromným osobám a podnikateľským subjektom (pomocné stavebné práce, práce v záhrade, práce s drevom). Súčasťou terapie prácou sú aj rôzne opravárenské a údržbárske práce podľa aktuálnych potrieb a taktiež obslužné činnosti spojené s praním a mangľovaním prádla. Pracovná terapia zastáva dôležité miesto pri nadobúdaní stratených pracovných návykov u klientov a získaní nových praktických skúsenosti napomáhajúcich k novej adaptácii do reálneho života.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeut

Október

Október je mesiacom Ružencovej Panny Márie, ktorá je našou Nebeskou Matkou a vzorom kresťanského života a všetkých čností potrebných pre spásu človeka. Celý mesiac sme spolu s ňou pri modlitbe sv. ruženca rozjímali nad tajomstvami života jej Syna Ježiša Krista, aby sme si tak upevňovali svoju vieru v Boha a stávali sa mu čoraz viac podobnými. Panne Márii sme predniesli svoje prosby o potrebnú pomoc pri prekonávaní nástrah zlého a silu oslobodiť sa zo závislostí, ktoré spútavajú dušu i telo a prosili sme o milosť vytrvať v modlitbe v neľahkých životných skúškach. Panna Mária je pre nás vzorom modlitby, ku ktorej nás sama pozýva a to konkrétne k osobnej, ale predovšetkým k spoločnej modlitbe sv. ruženca. Pri spoločnej modlitbe sme Pánovi predkladali všetky svoje životné situácie a záležitosti, aby mohol pretvárať naše srdcia podľa svojej dobrotivej vôle s úmyslom vedúcim k naplneniu Božej vízie s každým jedným z nás. V predvečer sviatku sv. Františka Assiského, významného svätca a patróna nášho Domu sv. Františka sme si pripomenuli pamiatku jeho prechodu zo smrti do večnej slávy. Samotný život sv. Františka z Assisi bol odzrkadlením nekonečnej Božej lásky k človeku predovšetkým k ľuďom poznačeným chudobou a malomocenstvom. Pretože sa ho veľmi dotýkala bieda chudobných, sám im veľkodušne slúžil s úplnou odovzdanosťou a slobodou. Aj v súčasnosti nás sv. František pozýva rozvíjať vnútornú chudobu, aby sme rástli v dôvere v Boha, vedúc striedmy životný štýl. Jeho svedectvo života nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa podľa jeho príkladu vedeli plne odovzdať do služby blížnym, zvlášť tým, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti a potrebujú našu pomoc, lásku a milosrdenstvo pre svoj každodenný život.

Dôležitou súčasťou denného režimu klientov Domu sv. Františka je pracovná terapeutická činnosť, ktorá je spolu s psychoterapiou, pôsobením v oblasti sociálnych kompetencií a rozvojom v duchovnej oblasti nosnou náplňou práce s klientom. Základom pracovnej terapie zostáva denná údržba interiérových častí zariadenia a vonkajšie úpravy dvora, odvoz odpadu, údržba chodníkov, vývoz maštaľného hnoja a opadnutého lístia na kompostovisko, starostlivosť o kláštorné nádvorie pátrov minoritov a upratovacie práce v chráme Ducha sv. V príprave na zimné vykurovacie obdobie sme sa venovali aj práci s palivovým drevom (pílenie, štiepanie a dokladanie do kotolne). V objekte bývalého poľnohospodárskeho družstva, kde máme lokalizovaný chov hospodárskych zvierat, klienti uplatňujú svoje pracovné návyky, získavajú nové skúsenosti a nadobúdajú zručnosti pri zabezpečovaní potravy na pasienkoch a lúkach kosením trávy, dovozom a uskladnením sena na obdobie zimy, čistením prístrešku pre kozy a ovce, pravidelnou ošetrovateľskou starostlivosťou o zvieratá, zabezpečujú strihanie oviec a získavanie kozieho mlieka. Klienti sa venujú aj starostlivosti o králiky, sliepky a ošípané. Súčasťou pracovnej terapie boli v tomto mesiaci taktiež práce v záhrade útulku a v záhradkárskej oblasti Levoče (rýľovanie pôdy, nakladanie a rozvážanie hnojiva zo záhradného kompostu, kosenie trávy celého objektu a hrabanie sena). Produkty rastlinnej a živočíšnej výroby slúžia nášmu útulku k väčšej sebestačnosti a spestreniu pripravovanej stravy pre klientov. Získané pracovné návyky a zručnosti, zmysluplné využívanie voľného času a emocionálna stabilita znižujú riziko užívania psychotropných látok a podporujú klientov v dodržiavaní abstinencie.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeut

September

Mesiac september bol v Dome sv. Františka premknutý mariánskou úctou v znamení troch mariánskych sviatkov. Jeden z najstarších je sviatok Narodenia Panny Márie 8. septembra, ktorý poukazuje na to kým Mária je a aké je jej poslanie v dejinách spásy. Mária, Bohom vyvolená Pánova služobnica v tento deň pripomína každému z nás, že aj my sme Bohom určení, aby sme vo svojom živote nosili obraz Jej Syna, nášho Pána, Ježiša Krista. Účasťou na sv. omši si každý z nás uvedomil, že sa skrze sviatosť krstu a birmovania stáva Božím vyvoleným a má podiel na tomto kresťanskom poslaní. Uctením si sviatku Narodenia a Mena Preblahoslavenej Panny Márie sme oslávili Boha, jeho múdrosť a milosrdnú lásku, oslavou Matky Božieho Syna sme vzdali česť a slávu Ježišovi Kristovi. Následnou slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sme si 15. septembra, v duchu spojení s celým slovenským národom a katolíckou cirkvou uctili tajomstvo Bolestnej Matky, ktorá svojím utrpením spolupracovala na vykupiteľskom diele Syna. V Panne Márii má každý z nás orodovníčku, ochrankyňu, sprievodkyňu na našej ceste životom, ktorú môžeme vzývať, prosiť, ku nej sa utiekať v našich slabostiach, nešťastí, ťažkostiach. Počas slávnostnej eucharistickej bohoslužby sme sa spolu so Sedembolestnou Pannou Máriou a s jej krížovou cestou, na ktorej sprevádzala celý život Krista, pokúsili preniknúť do tajomstva a zmyslu jej utrpenia, aby sme tak lepšie pochopili naše krížové cesty, na ktorých nás ako naša Matka sprevádza. Význam tohto sviatku bol pre nás všetkých znásobený skutočnosťou, že sme si v tento deň pripomenuli už deviate výročie založenia Útulku sv. Františka z Assisi. Za celé obdobie pôsobenia a aktívnej činnosti útulku v oblasti sociálnej, terapeutickej a pracovných aktivít sme podávali pomocnú ruku ľuďom na okraji spoločnosti, bez prístrešia, rodinného zázemia, po prepustení z výkonu trestu, z detských domovov, s rôznymi druhmi závislostí. Naša hlboká a úprimná vďaka patrí Panne Márii, ktorá nám ukazuje správnu cestu a smer a poskytuje nám svoju materinskú ochranu. S veľkou a neochvejnou dôverou vkladáme do jej Nepoškvrneného Srdca a dobrotivých rúk naše ďalšie kroky a starostlivosť o zabezpečenie všetkých potrieb na chod útulku. Pri tejto príležitosti sa chceme poďakovať za duchovné vedenie a formáciu klientov, ako aj za všestrannú pomoc a podporu pri budovaní a ďalšom rozvoji nášho zariadenia pátrom minoritom. Naše poďakovanie patrí aj všetkým našim dobrodincom, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom nezištne podporovali a stále podporujú za dobročinnosť a pomoc, za všetky poskytnuté milodary na fungovanie nášho útulku. Vkladáme Vás všetkých do našich modlitieb a u nášho Nebeského Otca vám vyprosujeme hojné požehnanie. Deň pred slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie sme si pripomenuli sviatok Povýšenia sv. Kríža, ktorý je symbolom najväčšej lásky a s ňou spojenej obety, je spomienkou na osobu Ježiša Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý svojou smrťou na ňom zmieril ľudstvo s Otcom a otvoril nám cestu spásy.

Aktivity pracovnej terapie patria k významným činiteľom v uskutočňovaní zmien a ich stabilizácii v každodennom živote našich klientov, výraznou mierou prispievajú k upevňovaniu hodnôt získaných abstinenciou. Terapeutickými činnosťami klienti rozvíjali svoje pracovno-sociálne kompetencie, komunikačné schopnosti a prispôsobovali sa novému životnému štýlu. Elementárnou pracovnou činnosťou bola údržba interiéru útulku, chrámu Ducha sv. a pomoc v kláštore minoritov. Pracovné aktivity v exteriéri boli zamerané na čistenie dvora, chodníkov, okolia kaplnky Panny Márie, kosenie trávnika, hrabanie opadnutého lístia a úpravu kláštorného nádvoria. Klienti sa v tomto období intenzívne venovali potrebným prácam v záhrade nášho zariadenia pri zbere úrody – zemiakov, zeleniny, ovocia, ich správnemu uskladneniu na zimné obdobie ako aj prácam spojeným s prípravou pôdy pre jarnú výsadbu osiva a sadeníc. Významnú časť pracovnej terapie v našom zariadení tvorí chov hospodárskych zvierat a všetky činnosti s ním spojené, t. j. kŕmenie zvierat, zabezpečovanie potravy pre ovce a kozy na pastvinách, kosenie trávy, dovoz a uskladnenie sena, pravidelné čistenie prístreškov ako aj príprava hospodárskeho objektu (renovácia, bielenie) na umiestnenie zvierat v období zimy. Všetky pracovné aktivity vykonávané v rámci pracovnej terapie i mimo nej majú vysoko pozitívny dopad na cieľavedomé osobnostné a v neposlednom rade i morálne formovanie našich klientov.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeut

August

Druhý augustový deň sme si pripomenuli sviatok Panny Márie Anjelskej, ktorý je blízky v Cirkvi zvlášť františkánskemu rádu a je s ním spojená Porciunkula sv. Františka a úplné odpustky. Je to veľká milosť od nášho Nebeského Otca, ktorú predkladá Cirkev v osobe sv. Františka z Assisi. Pri slávení sv. omše sme si preto vyprosovali potrebné milosti pre získanie úplných odpustkov a ďakovali Pánu Bohu za tento dar. Sviatok Pánovho premenenia na hore Tábor bol pre nás podnetom na hlbšie zamyslenie sa nad naším životom a dôležitosťou modlitby spoločnej i osobnej, kedy sa stretávame v rozhovore s Pánom Ježišom a vytvárame a budujeme si s ním osobný vzťah. Tak ako Ježišovi učeníci uvideli Pána Ježiša v jeho Božskej prirodzenosti, tak aj my sme sa snažili lepšie pochopiť posolstvo Svätého Ducha, aby Božie svetlo osvecovalo naše srdcia a duchovný zrak pri službe blížnym v ťažkých životných situáciách, ľuďom závislým, bez domova a vysunutým na okraj spoločnosti. Naši klienti si v chráme Ducha sv. pred vyloženou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou modlitbami vyprosovali pre seba potrebnú silu a odvahu robiť nové životné kroky a v duchu sa spájali s Pánom a odovzdávali mu všetky svoje duševné zviazanosti, aby boli Božím dotykom premenené a uzdravené. Deň slávnosti Nanebovzatia Panny Márie nás upevnil v nádeji, že aj naše telá budú raz vzkriesené. Našu Nebeskú Matky sme prosili o príhovor u Boha Otca pre získanie milostí pre seba, naše rodiny, Dom sv. Františka i celý svet. Slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie sme si sprítomnili výnimočné postavenie Božej Matky vo vykupiteľskom diele jej Syna, ako aj hodnoty, ktorými nás chce Panna Mária priviesť k Ježišovi s dôrazom na ochotu plniť Božiu vôľu a nechať sa viesť Duchom Svätým.

Aktivity pracovnej terapie odrážajú obsahovú rôznorodosť činností realizovaných v našom zariadení s akcentom na individuálny a osobitý prístup ku každému klientovi zohľadňujúc jeho osobnostné predpoklady, schopnosti a zručnosti. Klienti sa aktívne zapájali do pravidelnej údržby interiéru Domu sv. Františka a taktiež sa podieľali na úprave dvora, chodníkov, odvoze komunálneho a technického odpadu, upratovaní pivničných a skladových priestorov. V rámci sezónnych prác sme okopávali hriadky zeleniny, zemiakov, kyprili pôdu, odstraňovali burinu a v závere mesiaca sme začali s realizáciou zberu časti úrody. Jednou z najdôležitejších pracovných činností, ktorá tvorí podstatnú časť terapeutických aktivít je chov domácich hospodárskych zvierat, čomu klienti venujú primeranú pozornosť. Chov hospodárskych zvierat zahŕňa aj starostlivosť o ne pravidelným čistením hospodárskeho objektu, vývozom maštaľného hnoja a taktiež zabezpečovanie krmiva, kosenie trávy, pasenie oviec a kôz, pravidelné premiestňovanie ohrady, získavanie kozieho mlieka, strihanie oviec a ďalšie činnosti súvisiace s chovom domácich zvierat. Dôležitou aktivitou bolo aj zabezpečenie a dovoz sena na zimné obdobie. Klienti taktiež ponúkali svoju pomoc aj súkromným osobám prostredníctvom rôznych brigád (práce v záhrade, príprava dreva na vykurovanie, drobné stavebné práce). Pracovná terapia v našom zariadení predstavuje dôležitý nástroj sebarealizácie klientov podporujúci rozvoj ich manuálnych zručností, vôľových vlastností, sebadôvery a zdravého sebavedomia a zároveň je dobrou prípravou pre získanie praktických skúseností a vstup do pracovného života. Všetky uvedené aktivity napomáhajú našim klientom k vzrastu ich schopnosti pracovať individuálne aj v kolektíve a k udržiavaniu určitých zvyklosti a stereotypov, ktoré majú dôležitý význam nielen pre ich adaptáciu na novej ceste životom, ale aj pre ich osobný rozvoj.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeut

Júl

V úvode mesiaca júla sme si pripomenuli sviatok Navštívenia preblahoslavenej Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, ktorá patrí k najstarším a najznámejším pútnickým miestam na Slovensku. Začiatok mariánskeho kultu pochádza z čias, keď minoriti šíriaci mariánsku úctu koncom XIII. storočia zasvätili kaplnku na hore sviatku Navštívenia Panny Márie. Mariánsky kult a s ním spätá mariánska spiritualita pretrvávajúca už vyše 700 rokov vyzdvihuje jedinečný duchovný rozmer tohto posvätného miesta, kde sa Kristovo svedectvo stáva mimoriadne účinným, kde Mária predstavuje syntézu pravdy o Bohu a živej viery zachovanej v ľudských srdciach. Pri sv. omši sme Levočskej Panne Márii vzdávali vďaky za jej materinskú pomoc a ochranu, za jej starostlivosť o Dom sv. Františka, ktorý je útočiskom pre ľudí závislých a bez domova. Zverili sme jej nielen samých seba, naše rodiny, ale aj všetkých našich dobrodincov a priaznivcov, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom duchovne i materiálne pomáhajú a podporujú toto dielo služby a pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Prostredníctvom Panny Márie sme si vyprosovali duchovnú silu a odvahu pre uskutočnenie životných zmien a schopnosť vytrvať na tejto novej životnej ceste. Úcta k Preblahoslavenej Panne Márii, Presvätej Panne, má pre nás zvrchovaný význam pre obnovu kresťanského života, vybudovanie dokonalejšej úcty k Ježišovi a pomáha nám rásť v milostiach, evanjeliových čnostiach a k dosiahnutiu vlastnej životnej plnosti, k láske k Bohu a k blížnemu. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie je synonymom lásky, ktorá je ochotná stále sa rozdávať, slúžiť, odpúšťať, ktorá nikdy nekončí, nepozná nijaké limity, je plné dobroty a láskavosti, trpezlivé a milosrdné, je pre nás hlbokou inšpiráciou Božej lásky. Dňa 5. júla sme si pri slávnostnej sv. omši pripomenuli príchod sv. Cyrila a Metoda, solúnskych bratov, slovanských vierozvestcov a spolupatrónov Európy na územie Veľkej Moravy, ktorým vďačíme za písmo, kultúru a rozvoj kresťanstva na našom území. Z týchto národných, kultúrnych a kresťanských dejín čerpali životnú silu celé generácie našich predkov a tak ako oni aj my sme sa obrátili k svätým Cyrilovi a Metodovi, aby nám u Nebeského Otca vyprosovali pevnú vieru a duchovnú pomoc pri plnení nášho ľudského a kresťanského poslania. Pravidelné štvrtkové stretnutia Kruciáty oslobodenia človeka pod vedením pátra Romana Gažúra významnou mierou vplývajú a formujú osobnosť našich klientov po stránke duchovnej, morálnej a psychoterapeutickej, kde je akcent kladený okrem modlitby a čítania zo Sv. písma najmä na vzájomné zdieľanie životných príbehov ľudí závislých, hľadanie príčin vzniku závislostí, vzájomnú podporu, mobilizáciu vnútorných síl jednotlivca a nachádzanie možnosti riešenia situácie s cieľom nastúpiť cestu abstinencie a vnútorne sa oslobodiť v zmysle evanjelia mocou Ducha sv. pri adoráciách s Pánom Ježišom pred Najsv. Oltárnou Sviatosťou.

Pracovná terapia ako súčasť komplexného terapeutického pôsobenia v Dome sv. Františka zohráva kľúčovú úlohu pri plnení určených povinností a zodpovednom prístupe klientov s cieľom rekonštrukcie celej osobnosti klienta a možnosti jeho sebarealizácie. Klienti sa zapájali do údržby chrámu Ducha sv. a kláštorného nádvoria. Zabezpečili sme vývoz stavebného, kovového a plastového odpadu. Naďalej pokračovali sezónne práce v našich záhradách okopávaním zemiakov, kŕmnej repy a zeleniny, ako aj kyprením pôdy a odstraňovaním buriny. Dôležitou súčasťou pracovnej terapeutickej činnosti v Dome sv. Františka je chov hospodárskych zvierat a adekvátna starostlivosť o ne, na ktorej sa podieľajú viacerí klienti. Chov oviec a kôz v tomto letnom období sa realizuje pasením zvierat na lúkach a pasienkoch, klienti majú v starostlivosti aj ošípané, králiky a sliepky. Pre králiky je potrebné každodenne nakosiť trávu, tráva sa kosila aj za účelom získania výsledného produktu po jej vysušení – sena, ktoré sme doviezli a uskladnili v priestoroch Domu sv. Františka pre jeho postupné upotrebenie v období zimy. Účasť klientov na rôznych formách brigádnickej činnosti v rámci pracovnej terapie (pomocné stavebné práce, práce v záhrade či lese, pomoc poľnohospodárskemu družstvu, ap.) preukázateľne prispieva k zlepšeniu ich fyzickej i psychickej kondície a k rozvíjaniu sociálnych kontaktov v interakcii s ostatnými ľuďmi. Široké terapeutické spektrum činností v oblasti pracovných aktivít smeruje k formovaniu osobnostného profilu každého klienta s cieľom trvalej zmeny životného štýlu a obrátenia sa k novým hodnotám.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeut

Jún

Celý mesiac jún sa niesol v duchu úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, prameňu života a svätosti. Úcta k Ježišovmu Srdcu vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi na kríži a z úcty k Eucharistii, v ktorej Pán sprítomňuje svoju obetu aj s oslávenými ranami svojho umučenia. Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sme si pri sv. omši hlbšie uvedomili veľkosť a nekonečnosť Božej Lásky milujúcej a obetujúcej svoj život za nás až do krajnosti. Zasväcujúcou modlitbou sme vyjadrili úprimnú túžbu patriť Božskému Srdcu so všetkým čím sme a učiť sa Mu pripodobňovať v láske, tichosti a pokore srdca. Najsvätejšie Srdce Ježišovo nás vyzýva, aby sme sa s väčším oduševnením ujímali ľudí s ťažkým životným osudom, ktorí trpia závislosťami na psychoaktívnych látkach – alkohole, drogách, gamblerstve a iných závislostiach, ktorí sa ocitli sa na periférii spoločnosti, bez rodinného a pracovného zázemia a vlastnými silami sa nedokážu vymaniť zo svojej ťažkej životnej situácie. V Dome sv. Františka sa snažíme podávať pomocnú ruku a pomáhať prostredníctvom psychoterapeutického vedenia, duchovnej formácie a pracovnej terapie. Našou prioritou je priviesť týchto závislých ľudí k nasmerovaniu na novú životnú cestu ľudskej dôstojnosti a slobody, zdravého sebavedomia a odhodlania kráčať k cieľu, ktorým je celoživotná abstinencia. Slávením sv. omší, ktoré sú vrcholom kresťanského života, spoločnými adoráciami a pobožnosťami sme hlbšie spoznávali lásku Božieho Srdca a jeho veľké milosrdenstvo, z ktorého môžeme čerpať silu v rôznych životných situáciách s vedomím, že nás príjme, posilní, pochopí a vleje nám novú nádej pre zmysluplnejší a plnohodnotnejší život. Na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sme obrátili svoj zrak k nej a modlitbou zasvätenia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu sme vyprosovali pre nás i celý svet pomoc a ochranu pred pokušeniami a nebezpečenstvom hriechu. Týždeň po zoslaní Ducha sv. sme si uctili Najsv. Trojicu, ktorá je oslavou Boha Otca – Stvoriteľa, Boha Syna Ježiša Krista – Vykupiteľa a Boha Ducha Svätého – Posvätiteľa. 11. júna, na slávnosť Najsv. Kristovho tela a krvi sme vzdávali Bohu vďaku za veľký dar Eucharistie a vyjadrovali úctu Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej. V deň sviatku sv. Petra a Pavla sme sa vo svojich modlitbách spájali so sv. otcom, našim pápežom Františkom a prednášali sme Pánovi prosby za požehnanie celej jeho služby ako pastiera, ktorému je zverené vedenie celej Cirkvi.

Význam pracovnej terapie spočíva v zlepšení fyzicko-psychickej vitality klientov, prostredníctvom ktorej sa zvyšuje miera síl a schopností pre naberanie nových skúsenosti formou rôznych terapeutických aktivít realizovaných v našom zariadení. Náplňou pracovnej terapie boli pracovné činnosti zamerané zväčša na starostlivosť o hospodárske zvieratá. Podobne ako v predošlých mesiacoch práce klientov spočívali v zabezpečovaní potravy a ostatných potrebných činnostiach spojených s chovom domácich hospodárskych zvierat. Pracovná terapia zahŕňala aj pestovateľské práce spojené s trhaním buriny, prekyprovaním pôdy, práce závislé od pomoci kultivátora a iné činnosti súvisiace s pestovaním zeleniny. Vykonala sa aj úprava dvora a odvoz stavebného a železného odpadu, čo prispelo ku skrášleniu a dôstojnosti okolia kaplnky Panny Márie. Našich klientov sme úspešne viedli a motivovali k aktívnej účasti na trhu práce, čoho príkladom bolo zapojenie sa niektorých z nich do pracovného pomeru na pracovnú zmluvu. Prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa naši klienti aktívne zapájajú do aktivačných prác prevádzaných v našom sociálnom zariadení podľa aktuálnych potrieb v rámci pracovno-terapeutickej činnosti, čím nadobúdajú, obnovujú a rozvíjajú svoje pracovné návyky a zručnosti. Našou snahou je vytvoriť pozitívnu terapeutickú atmosféru, aby mohli v súčinnosti pôsobiť terapeutické zásahy ako aj procesy dozrievania osobnosti klientov s cieľom odpútať sa od závislého spôsobu života a pochopiť a prijať zodpovednosť za ďalšie životné smerovanie.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeut

Máj

Mesiac máj sa oddávna v cirkvi slávi ako mesiac úcty k Panne Márii, pretože ona v duchovnom zmysle predstavuje krásu Božieho života v človekovi a silu čnostného života s pomocou Božej milosti. Do chrámu Ducha sv. na májové pobožnosti sme prichádzali s dôverou, že ona ako naša nebeská Matka nám môže vyprosiť tie najväčšie milosti a že láska, úcta a modlitba k nej nás vráti na tú správnu cestu k jej Synovi Ježišovi. Prostredníctvom loretánskych litánií, rozjímaní a mariánskych modlitieb sme sa intenzívne prihovárali našej Matke a Kráľovnej, aby orodovala za nás, za naše potreby, slabosti a pády. Štvrtou veľkonočnou nedeľou – nedeľou Dobrého Pastiera, ktorá je dňom modlitieb za kňazské a rehoľné povolania, sme pri sv. omši spolu s celou Cirkvou pozdvihli svoje modlitby k jedinému Pastierovi Cirkvi, Ježišovi Kristovi, aby sme vyprosili nových duchovných pastierov a duchovné povolania, tak dôležité a potrebné v dnešnom svete. 21. mája, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána – štyridsiaty deň po zmŕtvychvstaní sme si pripomenuli udalosť, keď Pán Ježiš, víťaz nad hriechom a smrťou nás predišiel do večného príbytku, aby nám dal jasnú nádej, že kde je on naša hlava, aj my jeho údy budeme v tej istej sláve. Do druhej polovice mesiaca mája sme vstúpili novénou k Duchu sv., ktorý je záplavou Božej lásky a pôsobí na zmenu sŕdc – „Vezmem vám srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa.“ (Ez 36,26) Pôsobením Ducha sv. sa stále viac a viac premieňame v Ježiša Krista, zažívame, že sme Bohom milovaní, prestávame žiť pre seba a začíname žiť pre druhých – opustených, biednych, bezprístrešných, závislých. Láska a radosť v našom srdci podáva pomocnú ruku ľuďom na okraji spoločnosti a otvára dvere nášho Domu sv. Františka tým, ktorí si už nedokážu pomôcť sami. Zoslanie Ducha sv. - Turíce sme si sprítomnili slávnosťou v minoritskom chráme Ducha sv. vigíliou, pobožnosťou, modlitbami za dary Ducha sv. a v svätodušný pondelok slávnostnou sv. omšou. Pri eucharistickom slávení sme prosili o pomazanie Duchom sv., aby naše slová boli živé a dotkli sa ľudských sŕdc, aby Boh prežiaril naše srdcia a chceli sme sa namáhať pre lásku a milosrdenstvo k bratom a sestrám, k blížnym, ktorí to najviac potrebujú.

Terapia jedinca závislého od psychoaktívnych látok v našom zariadení pozostáva z komplexu navzájom sa integrujúcich zložiek čiastkových terapií (psychoterapia, duchovná, sociálna a pracovná terapia) s cieľom dosiahnuť celkovú zmenu osobnosti závislého klienta. Primárnu oblasť pracovnej terapeutickej činnosti tvorí každodenná údržba vnútorných priestorov objektu útulku a samoobslužné činnosti prevádzané klientmi (pranie, žehlenie, mangľovanie a príprava stravy). Na tieto aktivity nadväzovali v mesiaci máji práce v exteriéri zariadenia súvisiace s čistením chodníkov, dvora, triedením komunálneho odpadu, upratovaním pivničných priestorov, drevenej kôlne a prístreškov pre palivové drevo ako aj so skrášľovaním okolia kaplnky Panny Márie vysadením kvetov. Klienti sa s radosťou zapájajú aj do starostlivosti o kláštorné nádvorie a interiér chrámu Ducha sv., vyjadrujúc aj takýmto spôsobom svoju vďaku pátrom minoritom za ich duchovnú službu a vedenie na životnej ceste v duchu evanjeliových zásad a kresťanských čností viery, nádeje a lásky. V tomto postupujúcom jarnom období sme plne rozvinuli a zintenzívnili činnosti v našich záhradách pri výsadbe zemiakov, kŕmnej repy, neskorých druhov zeleniny, kyprení pôdy, okopávaní a odstraňovaní buriny. Chov hospodárskych zvierat v zariadení je nespochybniteľným prínosom pre našich klientov so zreteľom na rozvoj a udržiavanie ich pracovných návykov a zručností, rozvoj sociálnych kompetencií, komunikačných schopností, vôľových vlastností a pozitívneho emocionálneho prežívania, ktoré je dôležitým faktorom v liečbe závislostí. Sekundárnym faktorom vyplývajúcim z chovu zvierat je zvýšenie potravinovej sebestačnosti útulku. Starostlivosť o zvieratá je zameraná na elementárne činnosti – kŕmenie, kosenie trávy, pasenie na lúkach a pasienkoch, dojenie mlieka, ošetrovanie zvierat, čistenie prístreškov, vývoz hnoja na kompostovisko, dovoz a uskladnenie sena ako aj starostlivosť o ovce a kozy na salaši nachádzajúcom sa v areáli bývalého Štátneho majetku. Cieľom všetkých uvedených aktivít je zvládanie abstinencie našich klientov ich vzájomnou psychickou pomocou a podporou, zvýšenie ich motivácie a utvrdenie v správnosti novonastúpenej životnej cesty.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeut

Apríl

Pôstne obdobie, ktoré je intenzívnym časom modlitby, odriekania a angažovania sa v prospech biednych ponúka každému kresťanovi možnosť pripraviť sa na veľkonočné sviatky úprimným zamyslením sa nad vlastným životom. Služba ľuďom bez domova a trpiacim rôznymi závislosťami je pre nás jednou z ciest, ako sa môžeme stretnúť s Kristom a predostrieť mu všetky naše ťažkosti, trápenia, bôle, naše životné kríže, ktoré môže On uzdraviť. Len tak nájdeme pokoj v srdci, pevnú vieru a odvahu neochvejne a vytrvalo kráčať za Kristom. Pôst je plodný čas pre šírenie evanjelia lásky k blížnym, k tým najúbohejším. Prostredníctvom pobožnosti krížovej cesty a osobného rozjímania pred Najsv. Oltárnou Sviatosťou sme si plne uvedomovali povolanie milovať a podávať pomocnú ruku, lebo to je srdcom každej pravej evanjelizácie. Veľkonočné Trojdnie, zavŕšené slávnostnou veľkonočnou Vigíliou s radostným Aleluja, ktorá vyjadruje náš prechod zo smrti a hriechu do nového života v Pánovi, bolo pre nás všetkých prameňom veľkonočnej radosti. Druhou veľkonočnou nedeľou – nedeľou Božieho milosrdenstva sme si plne uvedomovali tajomstvo milosrdenstva zjavené v ukrižovanom a zmŕtvychvstalom Kristovi. Milosrdná láska Boha ku každému človeku vedie aj nás v Dome sv. Františka v evanjeliovom duchu dôvery voči Bohu k aktívnej láske a pomoci. Pán od nás žiada a očakáva skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky k nemu. Naším poslaním je preukazovať milosrdenstvo a pomoc tým, ktorí sa ocitli na periférii spoločnosti, ľuďom v núdzi a bez prístrešia. V hodine Milosrdenstva pred obrazom Milosrdného Ježiša si modlitbami a prosbami vyprosujeme potrebné milosti a zverujeme Pánu Ježišovi všetkých našich dobrodincov, ktorí nám nezištne pomáhajú a podporujú naše úsilie pri rozvoji tohto diela pomoci a služby blížnym.

Pracovno-terapeutické činnosti s akcentom na rozvoj manuálnych aktivít a zručností u klientov sú súčasťou komplexného a cieleného pôsobenia so zámerom rozvíjať ich individuálne schopnosti, tvorivosť a osobnostný potenciál. Primárnou pracovnou terapiou zostáva údržba Domu sv. Františka a starostlivosť o kláštorné nádvorie pátrov minoritov. V rámci pracovných aktivít sme začali s prípravou pôdy na jarnú výsadbu jej rýľovaním v záhrade útulku, ako aj v záhradkách, ktoré sme dostali do nájmu od našich dobrodincov. Jarné práce v záhradách pokračovali výsadbou zeleniny, zemiakov, repy, jahôd ako aj okrasných kvetín. Starostlivosť o domáce hospodárske zvieratá, ich chov, ošetrovanie, kŕmenie a všetky s tým súvisiace aktivity tvoria podstatnú časť pracovnej terapie v Dome sv. Františka, ktorá má významný podiel pri nadobúdaní a obnove pracovných návykov a schopností klientov. Taktiež sme zrealizovali presun oviec a kôz na salaš do objektu bývalého poľnohospodárskeho družstva. Tejto aktivite predchádzali práce súvisiace s prípravou a vyčistením pozemku, hospodárskeho objektu a so zhotovením ohrady pre zvieratá. Klienti sa venovali aj píleniu a uskladneniu palivového dreva na ďalšie vykurovacie obdobie a rôznym brigádnickým činnostiam pre súkromné osoby. Terapia prácou sa významnou mierou podieľa na stabilizácii a rozvoji psycho-sociálnych kompetencií a budovaní novej osobnosti klientov s cieľom eliminovať negatívne vplyvy a posilňovať u klientov zodpovednosť za svoje konanie a pocity vlastnej hodnoty a sebaakceptácie.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeut

Marec

V Dome sv. Františka sme v tomto pôstnom období prežívali svoj vzťah s Bohom prostredníctvom denných modlitieb, duchovných katechéz a adorácií v prítomnosti Pána Ježiša a pôsobenia jeho uzdravujúcej lásky a posilňujúcej milosti. Nášmu Otcovi na nebesiach sme odovzdali všetky zranenia na duši, protivenstvá a ťažkosti života, aby ich premenil a uzdravil. Pri jednotlivých zastaveniach a rozjímaniach pobožnosti Krížovej cesty, uvedomujúc si význam a veľkosť umučenia a smrti Pána Ježiša, sme túžili oslobodiť sa od všetkých závislostí a otroctiev a s Božou pomocou sa pretvárať a posväcovať. Boh nás skrze liturgiu cirkvi neustále vyzýva k očisťovaniu srdca, pokániu a vnútornej obnove myslenia. Pán od nás očakáva skutočné obrátenie, uznanie svojich pádov a hriechov, úprimnú ľútosť a skutky pokánia vykonané z lásky. Pôstna doba je čas milostí, väčšieho odovzdania sa Bohu, spolucítenia s druhými pri skutkoch milosrdenstva a vzájomnej pomoci k spáse. V tomto duchu slúži naše spoločenstvo biednym a tým, ktorí sa nachádzajú v trápení, ťažkostiach a okovách závislostí. Je to jedna z ciest, ako sa môžeme stretnúť s Kristom, svedčiť o ňom a šíriť evanjelium lásky, lebo Pán odplatí všetko dobro čo bolo urobené blížnemu. Na sviatok Zvestovania Pána sme si pripomenuli udalosť, kedy anjel Gabriel navštívil Pannu Máriu a oznámil jej dôležité posolstvo. Mária, plná Božej milosti si uvedomuje, že môže svojím materstvom zasiahnuť do dejín vykúpenia a dáva svoj súhlas. Náš Nebeský Otec chce spasiť každého z nás a preto nám dáva svoju matku za vzor plnenia Božej vôle. Aj my máme v Panne Márii mocnú ochrankyňu a orodovnicu na vyprosenie Božích milostí. Klienti sa snažia jeden druhému navzájom si pomáhať a posväcovať sa modlitbou, pôstom, skutkami kresťanského milosrdenstva, ale aj osobným príkladom, slovom povzbudenia, radou či napomenutím. Chceme týmto spôsobom plniť Božiu vôľu a povedať mu tak svoje „áno“. Účasť našich klientov na katechézach spoločenstva Pavol prispieva k duchovnej formácii každého z nich a k hlbšiemu prežívaniu Božieho slova.

Významnou integrálnou zložkou terapeutického pôsobenia v Dome sv. Františka zostáva pracovná terapia ako dôležitý nástroj sebarealizácie klientov smerujúci k rozvoju manuálnych zručností, vôľových vlastností, sebadôvery a zdravého sebavedomia. Nemenej dôležitým atribútom je u klientov pozitívne emocionálne prežívanie, pocity uspokojenia a radosti z dobre vykonanej práce. S príchodom jari sme nosnú časť pracovnej terapie realizovali formou údržby a skrášľovania interiéru zariadenia, úpravami dvora a kláštorného nádvoria, ako aj upratovaním Chrámu sv. Ducha. Zvláštnu pozornosť venujeme starostlivosti o okolie kaplnky Panny Márie v exteriéri útulku. Výsledkom príkladnej starostlivosti našich klientov o hospodárske zvieratá boli aj nové prírastky jahniat a kozliat z vlastného chovu, taktiež sa venujeme chovu ošípaných, králikov a hydiny. Počas hodín pracovnej terapie sa klienti pravidelne venujú štiepaniu palivového dreva a jeho dokladaniu do kotolne zariadenia. Kontinuálne prepojenie kreatívnych a tvorivých techník klientov pokračovalo aj v tomto mesiaci zdobením veľkonočných kraslíc. Naši klienti pravidelne poskytujú svoju pomoc aj súkromným osobám pri rôznych brigádnickych činnostiach (práce v lese, v záhrade, pomocné stavebné práce). Všetky uvedené aktivity prispievajú k budovaniu novej hierarchie hodnôt u klientov s akcentom na trvalý rozvoj ich osobnosti a napredovanie v pracovnom i spoločenskom živote.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeut

Február

Sviatkom Obetovania Pána v úvode mesiaca februára sme si sv. omšou pripomenuli udalosť, keď Panna Mária priniesla do chrámu obetovať svojho Syna Ježiša Krista Nebeskému Otcovi. Pri tejto slávnostnej sv. omši nám boli posvätené hromničné sviece, ktoré symbolizujú osobu Krista, ktorý sa odovzdáva svojmu Otcovi. Tento sviatok je slávený aj ako deň zasvätených osôb, ktorí darovali svoj život do služby Bohu zložením večných sľubov, aby tak nasledovali príklad života Ježiša Krista v čistote, pokore a poslušnosti. Vyprosovali sme preto Božie požehnanie pre všetky rehole na celom svete, zvlášť za nové rehoľné povolania, aby načúvaním Božiemu hlasu s radosťou odpovedali na Božie volanie tak aktuálne a potrebné v dnešnej dobe. Novénou pred spomienkou na Lurdskú Pannu Máriu sme prosili o potrebné milosti nielen pre seba samých, ale zvlášť sme odovzdávali svoje prosby Panne Márii, ktorá je Uzdravením nemocných, za všetkých chorých z našich rodín i chorých na celom svete, za ich duchovné i telesné uzdravenie a taktiež za pravú lásku a úctu k našej nebeskej Matke. Pravidelnou účasťou na štvrtkových adoráciách si pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou vyprosujeme Božie milosti, požehnanie a odvahu robiť nové životné kroky. Popolcovou stredou sme vstúpili do štyridsaťdňového obdobia pôstu, ktoré je prípravou na slávenie veľkonočných sviatkov. Čas pôstu, askézy, sebazapierania a odriekania je aj časom pokánia, uvedomenia si ľudskej slabosti a zraniteľnosti a nasmerovaniu sa k životu s Bohom, k návratu na tú správnu cestu. Súčasťou duchovnej formácie našich klientov ako aj povzbudením vo viere a v konaní skutkov lásky a milosrdenstva voči blížnym sú taktiež prednášky spoločenstva Pavol. Významnou mierou formujúcou osobnostný profil každého klienta je nepochybne aj psychoterapia s p. PhDr. Dušanom Užákom. Činnosť terapeutickej komunity je obsahovo zameraná na problematiku rôznych typov závislostí od psychoaktívnych látok s akcentom na závislosť od alkoholu, na problémy bezdomovectva, dôležitosť sociálnych zručností a komunikácie v medziľudských vzťahoch a potrebu uvedomenia si životných priorít a prevzatia zodpovednosti za svoj život s cieľom pracovnej a spoločenskej integrácie.

V Dome sv. Františka kladieme dôraz na terapeutický vzťah, korý je jedným z najvýznamnejších účinných faktorov v liečbe závislostí a to snahou porozumieť vnútornému životu našich klientov a širším súvislostiam ich životných príbehov, aby sme mohli vo vzájomnej interakcii účinnejšie prispieť k ich väčšej motivácii na celkovú a trvalú zmenu spôsobu života. Široké terapeutické spektrum činností v oblasti pracovných aktivít smeruje k formovaniu osobnostného profilu každého klienta s cieľom obrátenia sa k novým hodnotám. Vzhľadom na prebiehajúcu vykurovaciu sezónu sme pokračovali v príprave dreva pre vykurovanie útulku. V oblasti starostlivosti o zvieratá sme zabezpečili dovoz sena, pravidelné čistenie hospodárskeho objektu, vývoz maštaľného hnoja na kompostovisko a dôraz kladieme na starostlivosť o nové prírastky oviec a kôz. V exteriéri sme sa venovali úpravám dvora ako aj upratovaniu skladových priestorov. V tomto zimnom období sa sústreďujeme na udržiavanie chodníkov, kláštorného nádvoria a okolia minoritského kostola v súvislosti s odpratávaním snehu. Klienti sa aktívne zapájajú aj do rôznych brigádnických činnosti pre fyzické osoby a poskytujú svoju pomoc podľa vznesených požiadaviek. Kreativitu, tvorivosť a estetické cítenie majú klienti možnosť prejaviť pri výrobe veľkonočných kraslíc, čím sa spestrujú a obohacujú hodiny pracovnej terapie v našom zariadení. Abstinencia ako forma životného štýlu v chránenom prostredí Domu sv. Františka je výzvou a motiváciou klientov k prekonávaniu samých seba, k budovaniu pevnej vôle a odhodlanosti vytrvať a dosiahnuť vytýčený cieľ.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeut

Január

V úvode nového roka 2020 sme slávnostnou sv. omšou oslávili Bohorodičku Pannu Máriu, ktorá povedala Bohu svoje „áno“ a prijala jeho vôľu. Preto mottom každého z nás majú byť Máriine slová: „Hľa, služobnica Pána ...“, ako akt poslušnosti kresťana k Pánovi. Sme vďační Panne Márii za jej súhlas s uskutočňovaním Božieho plánu spásy a preto chceme aj my povedať Bohu svoje „áno“, aby Božie slovo pôsobilo v našich dušiach a vytrhávalo odtiaľ korene zla, aby Božia milosť v nás viedla ku konaniu dobra. Naša úplná dôvera v Nebeského Otca pripraví cestu pre Božie zámery a ak aj nedôverujeme sami sebe, Boh s nami počíta a má pre nás úlohu, ktorej veľkosť určite vynikne pri poslednom zúčtovaní. Panna Mária nás nabáda k láskavosti, milosrdenstvu a horlivosti v konaní dobrých skutkov. Preto sme si na jej príhovor vyprosovali od nebeského Otca duchovnú pomoc a posilu, vytrvalosť a pevné odhodlanie kráčať po novonastúpenej životnej ceste abstinencie, aj keď s prekážkami a ľudskými krížmi, možno aj občasnými pádmi, ale s vierou, nádejou a láskou v srdci, že Panna Mária s jej synom stoja vždy pri nás a podávajú nám svoje ruky, aby sme sa pozdvihli a povstali a s neochvejnou dôverou nasledovali cieľ, ktorý Pán pripravil každému z nás. V tomto je nám žiarivým vzorom naša Bohorodička, stelesňujúca pravý cnostný kresťanský život. Ona nám dáva príklad slúžiť a pomáhať chudobným, opusteným a prinášať obety beznádejným a zraneným na duchu. To je krédo aj nás všetkých v Dome sv. Františka, aby sme svojimi činmi vydávali svedectvo o Kristovi, o jeho nekonečnej milosrdnej láske. Chceme zapáliť aspoň niekoľkých vierou, nádejou a láskou, aby sa naplnili slová: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,16) Chceme zjaviť svetu Krista – hviezdu, ktorá nezhasne. Slávnosť Zjavenia Pána – Traja králi bol pre nás ukazovateľom, aby sme pokračovali v príklade mudrcov z východu, aby sme vytrvalo a s vierou hľadali svojho Boha, Pána a Kráľa a poklonili sa mu – Boha v jasliach i na kríži. Treťou nedeľou po narodení Pána sme si pri slávnostnej sv. omši uctili krst Krista Pána Jánom Krstiteľom v rieke Jordán. Krst Ježiša nám pripomína náš krst, najväčšiu udalosť v našom živote, keď sme sa stali Božími deťmi, bratmi a sestrami v Kristovi. V tomto mesiaci sa uskutočnilo aj slávnostné novoročné stretnutie členov a sympatizantov Kruciáty oslobodenia človeka so sv. omšou, ktorú celebroval páter Roman Gažúr. Následne sa podávala pre účastníkov kapustnica a občerstvenie v spoločenskej miestnosti Domu sv. Františka. V našom zariadení sme s radosťou privítali pátrov minoritov na čele s pátrom gvardiánom Martinom Kollárom, ktorí požehnali a posvätili náš Dom sv. Františka.

Primárnou oblasťou významnou mierou ovplyvňujúcou osobnosť klientov v našom zariadení je okrem psychoterapie a duchovnej formácie aj pracovná terapia. Aktivity a činnosti sú zamerané na nadobúdanie, stabilizáciu a rozvíjanie pracovných skúseností, zručností a návykov. Okrem dennej údržby interiéru sa v tomto zimnom období venujeme aj udržiavaniu chodníkov, kláštorného nádvoria a okolia minoritského kostola v súvislosti s odpratávaním snehu. Klienti sa pravidelne zapájajú do prác spojených so štiepaním palivového dreva a jeho dokladaním do kotolne útulku za účelom vykurovania objektu. V chráme Ducha sv. sme sa spolupodieľali na odkladaní vianočnej výzdoby a upratovacích prácach. Nosnou pracovnou aktivitou zostáva denná starostlivosť o hospodárske zvieratá zameraná najmä na nové prírastky oviec a kôz, zabezpečenie potravy a dovoz sena. Svojpomocne vo vlastnej réžii realizujeme aj rôzne opravárenské práce a obslužné činnosti (pranie a mangľovanie prádla). Všetky uvedené aktivity majú za cieľ podporovať osobnostný rast klientov, posúvať ich v napredovaní a príprave pre pracovný život a motivovať ich k adaptácii a začleneniu sa do plnohodnotného života spoločnosti.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeut