Ciele

zariadenia sociálnej služby za obdobie roka 2016

1 Sociálna oblasť

Útulok poskytne dočasné bývanie dospelým osobám, mužom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii pre svoj spôsob života a sami sa nedokážu z tejto situácie vymaniť, nakoľko stratili rodinné alebo komunitné zázemie, ktoré by uspokojovalo bežné životné podmienky, predovšetkým bývanie.

Zariadenie bude poskytovať svoje služby občanom v núdzi, na žiadosť a po dohode s úradmi práce rodiny a sociálnych vecí.


Plánuje sa:

2 Terapeutická oblasť

Terapeutickú prácu celoročne zamerať na :

Súčasťou celkovej terapie budú osobné rozhovory s klientmi útulku, individuálne podľa potreby a žiadosti klientov. Pri každej téme bude rozoberaná otázka: prečo som sa dostal do útulku a čo mám robiť aby sa môj život zmenil.


3 Duchovná oblasť

Veľkou pomocou a duchovnou podporou bude každodenná prítomnosť kňaza – rehoľníka, jeho slová a spoločné modlitby.


Duchovné vedenie a kňazská služba bude spočívať na:


4 Oblasť pracovných aktivít:

Tieto programové ciele vychádzajú z personálnych a materiálnych možností ako aj dobrovoľných ľudských aktivít členov občianskeho združenia Konkordia.


V Levoči 7.1.2016Za výbor o.z.
Ing. Jozef Pagáč