Poslanie zariadenia


Keď sv. František z Assisi prežil svoju duchovnú konverziu, cítil vo svojom srdci potrebu podľa vzoru Ježiša Krista slúžiť tým úbohým z najúbohejších – malomocným.
My, duchovní synovia sv. Františka, chceme aj po vyše 800 rokoch nasledovať príklad nášho sv. otca starostlivosťou o malomocných 21. storočia (alkoholikov, narkomanov, gemblerov, bezdomovcov...).
Novootvorený Útulok pod názvom „Zariadenie sociálnej služby sv. Františka z Assisi“, ktorý sa nachádza v budove kláštora minoritov v Levoči (južné krídlo), fungujúcim od septembra 2011, poskytuje pomoc závislým jednotlivcom, ktorí sa nachádzajú v ťažko riešiteľnej životnej situácii z dôvodu straty domova.
Príčiny sú rôzne - problémové vzťahy v rodine, úmrtie blízkeho človeka, strata zamestnania, znevýhodnenie na trhu práce, sociálnej núdze – chudoby.

POMÔŽME ČLOVEKU V NÚDZI PRI NÁVRATE K DÔSTOJNÉMU ŽIVOTU!

Klientmi zariadenia sú aj závislí jednotlivci pred nástupom na protialkoholické liečenie. Útulok v tomto prípade slúži ako dočasná ochrana pred negatívnymi vplyvmi sociálneho prostredia pijanskej subkultúry.
základom klientely útulku sú jednotlivci po absolvovaní protialkoholickej liečby, ktorí chcú abstinovať a chcú sa vyhnúť nevhodnému sociálnemu prostrediu.
Pod vedením sociálnych pracovníkov a terapeutov si rozvíjajú svoje komunikačné schopnosti, všeobecný rozhľad v oblastiach potrebných na opätovné začlenenie sa do spoločnosti (ÚPSVaR, zdravot. poisťov.,zamestnávatelia, vybavenie dokladov...).
Keďže sa jedná o ľudí s labilnejšou psychikou, dôležitú úlohu zohráva psychoterapia pod vedením odborníka.
Zvýšenie sebavedomia, získanie sebadôvery, chcenie žiť, sú veľmi dôležitými momentmi pri návrate do života.
Pracovná terapia klientov vedie k získavaniu nových zručnosti a udržiavaniu pracovných návykov.