Prevádzkový poriadok

 1. Útulok je zariadením pre riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klientov, ktorí sa ocitli bez strechy nad hlavou.
 2. Podmienkou prijatia a zotrvania v útulku je dodržiavanie domáceho poriadku.
 3. Porušenie domáceho poriadku má za následok sankcie v podobe obmedzení výhod rôzneho druhu. Rozsah odňatia výhod určuje riaditeľ útulku. Najzávažnejšie prípady porušenia poriadku (svojvoľné vzdialenie, požití alkoholických nápojov a omamných látok, agresívne správanie) budú potrestané vykázaním z útulku.
 4. Základnou podmienkou pre bývanie v útulku je abstinencia od alkoholu ( pálenka, pivo, víno) a iných návykových látok a bezkonfliktné nažívanie s ostatnými obyvateľmi útulku. Porušenie týchto podmienok (požitie alkoholu, drog, agresívne správanie) má za následok bezodkladné vylúčenie z útulku.
 5. Súčasťou pomoci, akú útulok poskytuje klientom, je zlepšenie ich telesného a duševného zdravia, obnovenie pracovných návykov a opätovné zapojenie do spoločnosti. Tomu cieľu slúži rehabilitačný a Resocializačný program a program duchovnej obnovy, ktorého sa klienti útulku zúčastňujú povinne.
 6. Súčasťou rehabilitačného programu sú pracovné a športové aktivity.
 7. Športové aktivity sa delia na povinné a dobrovoľné.
 8. Ku povinným športovým aktivitám patrí ranná rozcvička, prevádzaná pod vedení určeného klienta. Vedúceho rozcvičky určuje vedúci útulku. Funkcia vedúceho rozcvičky je ustanovená na dobu určitú v intervaloch vymedzených vedúcim útulku.
 9. Dobrovoľné športové aktivity sú prevádzané vo voľnom čase podľa želaní klientov po ich vzájomnej dohode.
 10. Povinné pracovné aktivity pre obyvateľov útulku určuje vedúci útulku a za ich riadenie sú zodpovední terapeuti útulku.
 11. Pracovné aktivity trvajú 8 hodín denne čistého času s prestávkami na oddych, jedlo a iné povinné aktivity.
 12. Na zapojenie do rehabilitačných, športových a pracovných aktivít má vplyv aj zdravotný stav klienta. Individuálne prípady (oslobodenie od určitých cvikov a pracovných aktivít) rieši praktický lekár útulku.
 13. Podmienkou pre pobyt v útulku je duchovná obnova klientov. Nevyžaduje sa, aby klienti iného vierovyznania alebo ateisti prestupovali na katolícku vieru, avšak ich účasť na aktivitách duchovnej obnovy v rozmedzí, aké im umožňuje ich vierovyznanie, teda minimálne účasť na omši a vypočutie si kázne v kláštornom chráme, je povinná. U inovercov je možná navyše ich účasť na omšiach a bohoslužbách iných vyznaní v iných chrámoch a zboroch. Opustenie útulku za účelom účasti na takejto bohoslužbe povoľuje vedúci útulku.
 14. Povinnou súčasťou rehabilitačného a resocializačného programu sú individuálne a skupinové sedenia s terapeutmi ústavu, na ktorých sa riešia sociálne a niektoré zdravotné problémy.
 15. Klienti sa pohybujú voľne v areáli útulku. V rámci športových aktivít, pracovnej rehabilitácie a programu duchovnej obnovy opúšťajú areál útulku organizovane, v skupine s určeným jej vedúcim. Individuálne opustenie útulku je možné iba so súhlasom vedúceho útulku alebo poverenej osoby. Svojvoľné opustenie útulku sa považuje za hrubé porušenie poriadku útulku a bude posudzované na roveň s porušením abstinencie.
 16. Na výzvu sociálneho pracovníka útulku sa klient povinne podrobí jeho nariadeniam (poskytnutie potrebných údajov, sprístupnenie potrebných dokladov, realizácia návštev úradov a inštitúcii, potrebných k doplneniu formalít, nutných pre pobyt v útulku a pre jeho financovanie).
 17. Finančná spoluúčasť klienta na pobyte v útulku je povinná. Rozsah a spôsob, akým sa klient podieľa na spolufinancovaní pobytu, určuje v súlade s platnými zákonmi sociálny pracovník Ústavu.
 18. Pri príchode do útulku sa klient povinne podrobí lekárskemu vyšetreniu. Ak tak určí lekár, musí absolvovať povinné očistenie organizmu z alkoholu alebo inej návykovej látky (detoxikáciu) na psychiatrickom oddelení.
 19. Pokiaľ sa u klienta zistí diagnóza závislosti od návykovej látky alebo alkoholu, musí sa klient povinne podrobiť odvykacej liečbe ( Predná Hora a pod.).
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s poriadkom útulku, ktorého prílohou je podrobný harmonogram denných aktivít.
Prehlasujem, že tento poriadok budem bez pripomienok rešpektovať.

V Levoči dňa................... Podpis klienta....................................

Vedúci útulku....................................